توافق زوجین در امر طلاق

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوجین، در مورد تمامی مواردی که در هنگام طلاق می‌بایست درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود، توافق دارند یا با توجه به شرایط موجود و عدم وجود تمایل به ادامه زندگی با گذشت و یا از روی اکراه، در موارد تعیین شده قانونی به توافق خواهند رسید. موارد اساسی که در هنگام طلاق توافقی می‌بایست مطرح گردند، عبارتند از:

مهریه

بسته به این که طلاق توافقی از چه راهی انجام شود. شرایط مهریه متفاوت است. چنانچه زوجین هر دو خود و یا توسط وکیل طلاق، بخواهند مراحل را انجام دهند، می‌بایست توافقات خود را نهایی کند. در مورد مهریه نیز همین شرایط صادق است. در واقع زوجین باید توافق کنند که آیا زوجه مهریه بخشی یا تمام مهریه را دریافت نماید یا خیر. در بسیاری از مواقع، در طلاق توافقی، زوجه در ازای مبلغ یا مالی نظیر خودرو، ملک یا هر چیز دیگری مابقی مهریه را بذل می‌نماید. همچنین گاهی اوقات، زوجین در ازای مبلغی به صورت اقساط مالی مثلا دو میلیون تا مدت معین مثلا ۵ سال مابقی مهریه را بذل می‌نماید.

اگر زوجه با وکالت طلاق به دادگاه مراجعه نماید، براساس عرف و رویه قضایی می‌بایست بخش اعظمی از مهریه خود یعنی حداقل نصف آن را به زوج بذل نماید.

حضانت

در حین طلاق توافقی باید تکلیف حضانت فرزندان مشخص شود. حضانت همه فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال می‌باشد. بنابراین:

چنانچه زوجین با هم و بدون وکالت نامه برای طلاق توافقی اقدام نمایند، باید بر سر حضانت توافق نمایند که یا حضانت دائم (یعنی تا سن بلوغ) با یکی از زوجین باشد و یا حضانت مطابق قانون بین زوجین تقسیم شود.
اگر زوجه با وکالت نامه طلاق به دادگاه مراجعه نماید، باید حق تعیین حضانت فرزندان در وکالت نامه قید شده باشد، در غیر این صورت حضانت مطابق قانون تا ۷ سال به مادر داده خواهد شد.
در مورد نحوه ملاقات، دادگاه بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در هفته برای فردی که حضانت فرزند با وی نیست در نظر می‌گیرد. چنانچه توافق دیگری در مورد حضانت و یا توافق بین زوجین صورت گیرد، عرفا برای دادگاه محترم بوده و رای بر اساس آن صادر خواهد گردید.

نفقه

در مورد نفقه نیز در صورتی که زوجه نفقه معوقه داشته باشد، می‌بایست در مورد بذل و یا گرفتن آن با همسر خود توافق نماید.

اجرت‌المثل

به معنای کارهایی است که زن در خانه انجام داده است. در صورتی که زن بخواهد اجرت‌المثل خود را دریافت نماید می‌بایست در مورد آن نیز با شوهر خود توافق کند.

جهیزیه

زوجه در صورتی که فاکتور اجناسی را که خریداری کرده داشته باشد و یا سیاهه‌ای که در هنگام عقد و یا قبل از آن به امضای داماد رسیده موجود باشد می‌تواند جهیزیه خود را از منزل شوهر استرداد نماید.